Kérdésed van? Kérdésed van?
Örömmel segítünk!
Örömmel segítünk! Chat

Nagyra értékeljük a Szallodak.hu és partneroldalai iránt tanúsított bizalmát. Ennek megfelelően személyes és hitelkártya adatait becsületes és tisztességes módon, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokkal - így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (a továbbiakban: Infotv.) - és az adatvédelemre vonatkozó nemzetközi és európai uniós jogi aktusokkal összhangban, a jelen nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően védjük és kezeljük.  

Ez az adatvédelmi nyilatkozat a Szallodak.hu minden szolgáltatására vonatkozik, beleértve az online elért vagy igénybe vett, vagy bármilyen más platformon vagy eszközön keresztül igénybe vett szolgáltatásokat (ezen platformok és eszközök a továbbiakban együttesen: Weboldal).  

A Weboldal üzemeltetője és a Weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során szolgáltatott személyes adatok kezelője a HotelPremio Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató vagy Szallodak.hu), székhelye 1106 Budapest, Dorogi utca 19., e-mail címe: info@szallodak.hu, jelenlegi adatkezelési nyilvántartási számai: NAIH-66233/2013, NAIH-66234/2013, NAIH-66235/2013.

A Szallodak.hu fenntartja a jogot az adatvédelemre és a cookie-kra vonatkozó szabályok módosítására, így kérjük, rendszeresen látogasson el erre az oldalra.  

I. Adatkezelési tájékoztatás - általános elvek és szabályok  

Az Ön mint érintett (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatai kizárólag akkor kezelhetők, ha (i) ahhoz a Felhasználó hozzájárul, vagy (ii) kötelező adatkezelés esetén azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli.

Személyes adat akkor is kezelhető, ha a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.

A 18. életévét be nem töltött kiskorú és az egyébként cselekvőképtelen Felhasználó a Szallodak.hu által kínált szolgáltatásokat személyesen nem veheti igénybe, nevében a törvényes képviselő adhat hozzájárulást. A Szolgáltatónak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát ellenőrizni, illetve a törvényes képviselő nyilatkozatának tartalmát megismerni, így a Felhasználó, illetve törvényes képviselője szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. A Szolgáltató a törvényes képviselő megfelelő hozzájárulását megadottnak tekinti.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában (i) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy (ii) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és - ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy a Felhasználót csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A Felhasználó írásban kérelmezheti a Szolgáltatónál (i) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, (ii) személyes adatainak helyesbítését, valamint (iii) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

A Szolgáltató minden adatkezelés megkezdése előtt tájékoztatja a Felhasználókat, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező. A Felhasználó adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatás egyértelmű, közérthető és részletes, amely - a jelen nyilatkozatban foglaltakra történő utalással - magában foglalja az adatkezelés célját és jogalapját, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyeket, valamint az adatkezelés időtartamát. A Felhasználó kötelessége az adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásának megadása előtt átolvasni az adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatást, és a Felhasználó felelőssége, hogy kizárólag abban az esetben járuljon hozzá az adatkezeléshez, ha az adatkezelés feltételeit elfogadta.

A Felhasználó írásbeli kérelmére a Szolgáltató külön tájékoztatást ad a Szolgáltató általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Az adott tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

II. Az adatkezelés jogalapja

Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Felhasználók előzetes, önkéntes, a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglaltak ismeretén alapuló határozott hozzájárulása.

Kizárólag azon Felhasználók személyes adatait kezeljük, akik ezen adatokat a lent részletezett módokon, önkéntesen tudomásunkra hozták, és az adatkezeléshez kifejezetten hozzájárultak.

A Felhasználó a Weboldal valamely olyan szolgáltatása igénybevételével, amelynek során megadja a személyes adatait, valamint bejelöli, hogy elolvasta és elfogadta az adatvédelmi nyilatkozatban (jelen nyilatkozat) foglaltakat, akkor az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja értelmében, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Szolgáltató mint adatkezelő a megadott személyes adatait kezelje, valamint, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltakkal összhangban - szükség szerint - továbbítsa. Ennek megfelelően, az erre vonatkozó checkbox bejelölésével a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz is, hogy személyes adatait a Szolgáltató tárolja, illetve folyamatosan kezelje.

A Felhasználó a hírlevélre történő feliratkozásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy egy személyre szabott, hírekből, ajánlatokból és más információkból álló összeállítást készítsünk és küldjünk meg a Felhasználó részére. Ehhez értékeljük a Felhasználó szokásait a Weboldalon annak érdekében, hogy olyan hírlevelet állítsunk össze, ami a Felhasználó feltételeinek és igényeinek megfelel. A Felhasználó adatai továbbá mentésre és piackutatási, valamint promóciós célra is felhasználásra kerülnek. Ezen célból kizárólag emailben vesszük fel a Felhasználóval a kapcsolatot.  

Amennyiben a továbbiakban a Felhasználó nem kívánja, hogy hírlevelet küldjünk részére, a Felhasználó bármikor kérheti (opt-out) ennek a felfüggesztését és leiratkozhat róla. A leiratkozáshoz a Felhasználó a hírlevélben szereplő linkre kattint, és ezután végigvezetjük a Felhasználót a leiratkozási folyamaton. A Felhasználó emailt is küldhet a Szolgáltató részére, amelyben visszavonja a hírlevél küldéshez való hozzájárulását.  

A Felhasználó a jelen nyilatkozat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásával hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben a Felhasználó megkezdett foglalását nem véglegesítette, a Szolgáltató emlékeztető üzenetet küldjön Felhasználónak a foglalás folytatásáról, e szolgáltatás lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy ne kelljen kitöltenie újra a már egyszer kitöltött szállásadatokat, illetve ne kelljen a szállást újból megkeresnie.   

III. A kezelt személyes adatok köre az adatkezelés céljának megfelelően 

1. Szállásfoglalás és ajánlatkérés során kezelt személyes adatok (beleértve a megkezdett, de nem véglegesített foglalásokat is):

• teljes név 

• lakcím

• e-mail cím

• telefonszám

• hitelkártya adatok (kártyatulajdonos neve, kártyatípus, kártyaszám, CVC kód, lejárati dátum)

2. Marketing tevékenység során (hírlevél, promóciók) kezelt személyes adatok:

• teljes név 

• email cím

3. Felmérések/értékelések

A Szolgáltató sikeres szállásfoglalás, illetve utalványvásárlás esetén egy anonim módon is kitölthető kérdőívet küld, amelyben a Felhasználónak lehetősége nyílik az adott szolgáltatás értékelésére. Ezen értékelések során - szükség szerint - kezelt személyes adatok:

• teljes név 

• utazói minőség

A Felhasználó által hozzáférhetővé tett értékelések - a Felhasználó döntésétől függően nevének, utazói minőségének, cím szerinti településének megjelölésével - bárki számára nyilvánosan hozzáférhetőek.

4. Utalványvásárlás során kezelt személyes adatok 

• teljes név 

• e-mail cím

• telefonszám

IV. Az adatkezelés célja  

A Felhasználó személyes adatai kezelésének célja a Szallodak.hu szolgáltatásainak nyújtása, ennek keretében: 

szállásfoglalással, ajánlatkéréssel, értékelésekkel és utalványvásárlással kapcsolatos adatkezelés során különösen, a foglalás sikeres lebonyolítása, véglegesítése, foglalást visszaigazoló e-mail küldése, a szolgáltatás véleményezésének és értékelésének lehetősége, a Felhasználó adatainak ajánlatkérési, szállásfoglalási és utalványvásárlási célú továbbítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás;

marketing tevékenységgel kapcsolatos adatkezelés során különösen, saját célú promóciós anyagok, így különösen hírlevelek küldése, valamint nyereményjátékainkban történő részvétel biztosítása, a Szallodak.hu-val kapcsolatos információkról, akciókról és promóciókról való tájékoztatás.  

V. Az adatkezelés időtartama 

Az adatkezelés időtartama a Felhasználó és a Szolgáltató között fennálló ügyfélkapcsolat időtartama, vagy az az időtartam, amíg a Felhasználó hozzájárulását vissza nem vonja.  

VI. Adattovábbítás 

Ajánlatkérés esetén - a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján - a Szolgáltató az ajánlatkéréssel egyidejűleg továbbítja az ajánlatkérő Felhasználó személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét - az érintett szálláshely üzemeltetőjének, illetve más személynek, mellyel a Szolgáltató az ajánlatkérés illetve szállásfoglalás feldolgozása érdekében üzleti kapcsolatban áll (a továbbiakban: Partner). Szállásfoglalás esetén - a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján - a Szolgáltató továbbítja a foglaló Felhasználó személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét - a közvetítő Partner felé a foglalás véglegesítése érdekében. Utalványvásárlás esetén - a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján - a Szolgáltató az utalvány megrendelésével egyidejűleg továbbítja a vásárló Felhasználó személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét -, valamint egyéb rendelési adatait a kedvezményes szállásajánlatot közvetítő Partner felé az utalvány küldése céljából.  

Ezeket a személyes adatokat a Szallodak.hu vagy a Partner is felhasználhatja a foglalással kapcsolatos, személyre szabott ajánlatok küldésére.   

VII. Cookie-k használata 

Annak érdekében, hogy a Weboldal használatát, és a kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét elősegítsük, cookie-kat használunk. A cookie-k olyan kicsi adat egységek, amelyeket a böngészője a számítógépének a merevlemezén tárol, és amelyek szükségesek a Weboldal teljes körű használatához. A cookie-kat arra használjuk, hogy jobban megértsük, hogy a Felhasználók miként használják a Weboldalt, és lehetővé tegyék a javított navigációt. A cookie-k segítnek például abban, hogy megállapítsuk, hogy a Felhasználó ellátogatott-e már korábban a Weboldalra, vagy egy új látogató. Az általunk használt cookie-k nem tárolnak személyes adatokat vagy más személy beazonosítására alkalmas információt. Amennyiben nem kíván cookie-kat fogadni, kérjük, úgy állítsa be az internetes böngészőjét, hogy vagy automatikusan blokkoljon és töröljön minden cookie-t a számítógépe merevlemezéről, vagy kapjon egy figyelmeztetést mielőtt egy cookie elmentésre kerül.

A Weboldalra történő első látogatás során megjelenő, a cookie-kkal kapcsolatos tájékoztató elfogadásával a Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a jelen nyilatkozatban írt adatokat, információkat rögzítse, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezze.

Online reklámra használt cookie-k

Fenntartjuk a jogot az olyan információ felhasználására is, melyet cookie-k használatával nyertünk a honlapunk látogatói tevékenységének anonim elemzése révén. Ennek alapján saját honlapunk, saját termékeinkről specifikus reklámokat tudunk mutatni a Felhasználóknak. Úgy gondoljuk, hogy a Felhasználónak ez hasznos, mert olyan hirdetéseket mutatunk, amelyekről a felhasználói magatartása alapján okunk van feltételezni, hogy érdekelik, ezért kevesebb véletlenszerű hirdetéssel, kevésbé érdekes tartalommal fog találkozni.

Így tudja meggátolni a merevlemezén a cookie-k tárolását és/vagy tudja törölni őket

Beállíthatja a böngészőjét oly módon, mely általánosságban meggátolja a cookie-k mentését a számítógépére, és/vagy minden alkalommal felteszi a kérdést, hogy hozzájárul-e a cookie-k használatához. Ezen kívül bármikor törölheti a korábban engedélyezett cookie-kat. Ezeknek a funkcióknak a működését részletesen megismerheti böngészője "Segítség" menüpontjában. Leírással és képekkel ellátott magyarázatot talál a Firefox, a Microsoft Internet Explorer és a Google Chrome böngészőkre vonatkozóan a következő linken: http://www.meine-cookies.org/cookies_verwalten/index.html.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k általános kikapcsolása korlátozhatja a Weboldal használhatóságát.

Google AdWords

A Weboldal Google Analytics szolgáltatást használ, ami a Google egy elemző szolgáltatása, és amelya Google AdWords része. Ez a következők szerint működik: ha ráklikkel egy reklámra, amit a Google megjelenít az AdWords eltárol egy beszélgetés követő cookie-t („beszélgetés cookie”) a számítógépe merevlemezén. Ezen cookie-k elveszítik az érvényességüket 30 nap után, és nem teszik lehetővé a Felhasználó egyedi beazonosítását. Amennyiben bizonyos oldalakat meglátogat a Weboldalon, akkor mi és a Google felismerjük, hogy korábban rákattintott a reklámra, és át lett irányítva erre az oldalra.

A cookie-k által így megszerzett információnak a célja, hogy statisztikát készítsen az AdWords ügyfelek részére. Ezen statisztikák révén megtudhatjuk azon Felhasználók teljes számát, akik arra a reklámra klikkeltek, amelyet a Google jelenített meg, és ellátogattak az oldalra a beszélgetés követő jelzéssel.

A Google Analytics szolgáltatást statisztikai célból az AdWords adatok és a “DoubleClick” cookie-k elemzésére is használjuk. Ha ezzel Ön nem ért egyet, a funkciót az Ad Preferences Manager/Hirdetésbeállítások segítségével (http://www.google.com/settings/ads/onweb) letilthatja.

VIII. Közösségi médiumok használata (Social plug-ins)

A Weboldal lehetővé teszi a közösségi oldalak beépülő moduljainak (social plug-in) használatát, különösen a "Facebook" és az "Instagram" oldalakat. Ha rákattint az egyik ilyen gombra, akkor egyidejűleg információt oszt meg a közösségi média szolgáltatójával is. A szolgáltató ezt az információt megjelenítheti a Szolgáltató közösségi média profilján is, valamint megoszthatja ismerőseivel.

Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldalak gyűjtenek. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldalak által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről, illetve ezek feldolgozásáról és használatáról, továbbá a Felhasználó jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magánszféráját védik, ezzel kapcsolatosan kérjük, nézze meg a vonatkozó közösségi oldalak adatvédelmi tájékoztatóját, a Facebook-é itt http://www.facebook.com/about/privacy/ és itt http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084, az Instagram-é itt https://hu-hu.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ érhető el.

IX. Hitelkártya adatainak védelme

A hitelkártyával kapcsolatos információk egy biztosított szerver protokollon keresztül jutnak el hozzánk, melyen minden személyes- és kártyaadat titkosított. A kódolás az ipari standardnak számító "Secure Socket Layer" (a továbbiakban: SSL) technológiával történik. SSL igazolványunkat a Thawte cég - www.thawte.com - alakította ki. Ezen felül biztonságtechnikai eljárásokat, valamint technika és fizikai korlátozásokat vezettünk be és alkalmazunk a személyes információk használatára vonatkozóan. Kizárólag az arra felhatalmazott alkalmazottaink számára engedélyezett a személyes adatokhoz való hozzáférés a szolgáltatásaink értelmében rájuk háruló feladataik ellátásának érdekében. Szerverünket és hálózatunkat tűzfalak védik a jogosulatlan behatolásoktól, behatolás-jelző rendszerünk pedig monitorozza és ellenőrzi az összes szervereink felé irányuló jogosulatlan behatolást és az azokkal való visszaélést.

X. Jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató mindent elkövet annak érdekében, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatosan kifogása merül fel, úgy kérjük, írjon nekünk a 1106 Budapest, Dorogi utca 19. postai címre vagy az info@szallodak.hu e-mail címre.

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.).

Amennyiben úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, a Szolgáltató ellen bírósághoz is fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. 

Az elektronikus úton küldött reklámokkal kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvasható.